Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling van de SPCOHS. De volledige regeling kunt u downloaden, op de website van de SPCOHS.

Algemene inleiding

Waarom?

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Daarmee wordt het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de school ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Een klacht indienen?

Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een school tussen leerlingen, ouders, personeel en alle overige bij de school betrokken personen in eerste instantie tussen de betrokkenen, op schoolniveau, worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op school met de leerkracht/docent en met de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

Waarover wel en niet?

Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten.

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht m.b.t. schorsing en verwijdering, niet via de klachtenregeling onderwijs worden ingediend.

Medezeggenschap

De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsrecht toe.

Klachtenafhandeling

In het algemeen geldt de regel dat een klacht eerst door de klager met degene die de klacht betreft wordt besproken. Is dit niet afdoende, dan zijn de direct leidinggevende of de schooldirectie het aanspreekpunt. Is de klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het bestuur van de SPCOHS. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. 

Namen en adressen:

Bevoegd gezag
De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het bestuur van de SPCOHS

Een schriftelijke klacht dient te worden gericht aan:

Stichting PCOHS
T.a.v. het Bestuur 
Bergse Linker Rottekade 315

3056 LK Rotterdam

Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is Mevr. E.A. van Dijk-Freeke

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.

Landelijke Klachtencommissie

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

tel. 070-38621697 

Er zijn drie organisaties die de naschoolse opvang organiseren vanaf de Heijbergschool. Kinderopvang Bijdehand doet dat bij ons in het pand. De Kleine Jungle, Zus en zo en de Dolle Boel komen de kinderen bij ons op school ophalen. Meer informatie kunt u vinden op:

www.dekleinejungle.nl

https://bsozusenzo.nl/

https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/rotterdam-dolleboel

https://www.kov-bijdehand.nl/buitenschoolse-opvang/onze-locaties/163-heijberg

 •    

  Het is gelukt! Een deskundige jury koos het team van de Heijbergschool als het beste Rotterdamse lerarenteam van 2017! Een zeer eervolle prijs.

  Hartelijk dank voor alle stemmen.

  Op deze pagina vindt u enkele downloads van de Heijbergschool en de peuterspeelzaal.

   

  Hier vindt u de schoolgids, de schoolkalender en het schoolplan van de Heijbergschool.

  schoolgids Heijbergschool 2018 2019 (downloaden)

  schoolgids Heijbergschool 2018 2019 (bekijken)

  schoolkalender Heijbergschool 2018 2019

  schoolplan Heijbergschool 2015 2019

   

  Hier vindt u het inschrijfformulier en het klachtenformulier van de peuterspeelzaal.

  inschrijfformulier peuteropvang

  klachtenformulier peuteropvang

   

  Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.

  Hier vindt u de schoolgids en de schoolkalender  van de Heijbergschool.

   

  schoolgids Heijbergschool 2018 2019 (downloaden)

  schoolgids Heijbergschool 2018 2019 (bekijken)

  schoolkalender Heijbergschool 2018 2019

   

  Bij vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd iemand van ons team aanschieten of even bellen.

  SWPBS

  Om een omgeving te creëren die leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt maken wij gebruik van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS).  SWPBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van dit systeem is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘evidence based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.

  Heijbergschool 18 CustomHeijbergschool 287 Custom

  Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. Voor de 20% leerlingen die meer nodig heeft om ditzelfde doel te bereiken, zijn er aanvullende interventies beschikbaar, op school en bij de ketenpartners in zorg. Hierbij zijn de lijnen kort en de interventies complementair aan de wijze waarop in en om school met alle leerlingen wordt gewerkt. De ouders zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag. Bij de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze begeleiding. Deze aanpak leidt voor alle leerlingen tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid van de leerlingen en minder verstoringen in de klas, wat weer leidt tot betere leerprestaties.