Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

De identiteit van onze school

De Heijbergschool is een christelijke school.
Dit betekent dat we de christelijke levensovertuiging tot uitdrukking proberen te brengen in het onderwijs en in de manier waarop we in de school samenleven.

In het onderwijs zelf hebben wij een ruime plaats gegeven aan de (verdere) kennismaking van de kinderen met de bijbel en het geloof. Zo beginnen we elke dag met elkaar in de groep met Bijbelse liederen en gebed. Enkele keren per week wordt een Bijbelverhaal verteld en besproken. Wij proberen daarbij steeds om niet alleen aandacht te besteden aan het verhaal zelf, maar er ook naar te streven dat het kind het verhaal een plaats kan geven in zijn of haar dagelijks leven. Naast uitleg van de bedoelingen van het verhaal door de leerkracht vinden wij de eigen inbreng van het kind hierin belangrijk. Van leerkrachten en kinderen verwachten we respect voor de uitingen van het eigen geloofsbeleving van het kind. Met dezelfde intentie vieren wij jaarlijks de christelijke feesten. Vaak gebeurt dat in de eigen groep.

Kerst- en Paasfeest

Het Kerstfeest vieren we echter met de hele school, families en vrienden. Er is een waardevolle traditie gegroeid om dit in de Salvatorkerk te doen.
Ook het Paasfeest vieren we met elkaar. In drie vieringen (onder-, midden- en bovenbouw) staan we stil bij de betekenis van dit feest. Afsluitend is er een paasmaaltijd in de eigen groep.

De "C" in onze naam

De "C" in de naam van onze school moet evenzeer tot uitdrukking komen in de manier waarop we in de school met elkaar omgaan. We proberen de kinderen te stimuleren op een plezierige manier met elkaar te spelen en te werken.

Belangrijke uitgangspunten in de omgang met elkaar zijn openheid, zorgzaamheid en verdraagzaamheid voor en naar elkaar. Op deze manier streven we naar een prettige sfeer en een veilige omgeving voor ieder die vanuit welke achtergrond en in welke hoedanigheid ook aan ons schoolleven deelneemt.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden (Filippenzen 4 vers 6)

De gebedsgroep van de school is een initiatief van een aantal ouders. Wij komen regelmatig bij elkaar om te bidden en te danken. Wij bidden niet alleen voor de kinderen en leerkrachten maar ook voor zaken die spelen in en rond school. Hiervoor worden er gebedspunten aangedragen vanuit de directie en het team van leerkrachten.

We kunnen ook bidden of danken voor uw/jouw gebedspunten, wanneer u/jij die aan ons doorgeeft. Persoonlijke gebedspunten kunnen worden doorgegeven via de leerkracht, directie of via onderstaande contactpersonen. Wij beseffen dat zaken gevoelig kunnen liggen of privé zijn. Daarom gaan wij altijd discreet om met de informatie die we krijgen.

Wil je een keer komen kijken of meebidden met de gebedsgroep, dan ben je van harte welkom! Wij komen samen 1x per maand op dinsdagavond om 20:00 bij een lid van de gebedsgroep thuis. Voor nadere informatie of aanmelden kun je mailen met: