Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.

Speciale zorg

Het kan voorkomen dat uw kind tijdelijk extra hulp nodig heeft. Daarvoor heeft de school een uitgebreide zorgstructuur ontwikkeld. De zorgstructuur is het geheel van zorg rondom een kind, dat op de één of andere manier extra zorg nodig heeft. Dit kan van alles zijn, maar vaak betekent het dan dat niet alleen de leerkracht over uw kind nadenkt,  maar daar andere mensen binnen de school bij betrekt. Er vinden binnen de school groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en gesprekken tussen schoolmaatschappelijk werkster (SMW-er), contact persoon Passend Primair Onderwijs (PPO) en intern begeleider plaats.

De leerkracht en de intern begeleider analyseren de uitslagen en stellen, indien nodig, een extra hulpprogramma voor de individuele leerling of een groepje leerlingen samen. Dit programma is terug te vinden in het groepsplan. Na verloop van tijd wordt bekeken of de extra hulp tot het resultaat heeft geleid en de leerling weer mee kan doen met het reguliere groepsprogramma. Dit alles wordt in overleg met ouders/verzorger gedaan.

Heijbergschool 58 Custom

Indien bovenstaande hulp niet toereikend is om de problemen van een kind op te lossen, dan schakelt de IB-er hulp van buiten in. In een dergelijke situatie kan het kind met toestemming van de ouder/verzorger aangemeld worden  PPO . Binnen dit team wordt het kind besproken en volgt er een advisering naar de ouders en de school. De oplossing van het probleem kan dan liggen binnen de school, bijvoorbeeld een arrangement (op gebied van taal, rekenen of gedrag) of een eigen leerlijn, of binnen een school voor speciaal (basis-) onderwijs. Soms worden ouders geadviseerd ondersteuning te zoeken buiten school (bijvoorbeeld logopedie, onderzoek, etc.).