Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar niveau. Wij vinden dat kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong net zo veel aandacht nodig hebben als kinderen met een leerachterstand. Als Heijbergschool beginnen wij al bij de kleuters met het signaleren van een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong. De gesignaleerde kinderen proberen we dan ook zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkelingsproces. Dit gebeurt met verrijkingswerk in de reguliere groep en indien nodig in de vorm van een plusklas buiten de reguliere groep. Er zijn drie plusklassen gevormd in de school. Een plusklas voor de (hoog)begaafde leerlingen in de groepen 1 t/m 3. De Eurekaklas is voor de (hoog)begaafde kinderen in de groepen 4 en 5 en de Explorerklas is voor (hoog)begaafde kinderen in de groepen 6 t/m 8. Zij komen één dan wel twee dagdelen in de week onder schooltijd bij elkaar. De kinderen die aan de plusklas deelnemen, worden door het compacting en verrijkingsprogramma in de reguliere groep niet voldoende uitgedaagd. Daarnaast kan het zijn dat (hoog)begaafde kinderen aan de plusklas deelnemen om extra begeleiding te krijgen, omdat zij vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Het doel van de plusklas is om deze uitdaging te bieden en hen de daarbij benodigde vaardigheden te leren. 

De leerkrachten van de plusklassen werken met de doelen van de Doelen en Vaardigheden Lijst van SLO. Deze zijn onderverdeeld in drie subdoelen: leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. Ook wordt er aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de executieve functies. De opdrachten vinden vooral plaats op de bovenste drie niveaus van Bloom: analyseren, synthetiseren en evalueren. De ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd. Bij ieder rapport krijgt de leerling deze beoordeling op een apart blad mee in zijn rapport. Er vinden vanaf groep 3 ieder schooljaar drie gesprekken plaats met de leerkracht van de plusklas en de ouders en leerling. 

Ook krijgen (hoog)begaafde leerlingen buiten de groep een half uur in de week begeleiding bij de opdrachten rondom een project. Deze lessen sluiten regelmatig aan bij de zaakvakken in de reguliere groep. Bij het project worden de taxonomie van Bloom en de theorie van meervoudige intelligentie van Gardner als uitgangspunt gebruikt. Daarnaast nemen wij met de Explorerklas deel aan de lessenreeksen van het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit. Dit zijn minstens twee lessenreeksen in één schooljaar voor ongeveer 14 leerlingen uit groep 6, 7 en 8, waarbij ze in aanraking komen met de wetenschappelijke manier van denken op allerlei vakgebieden zoals filosofie, geneeskunde en economie.

De werkgroep (hoog)begaafdheid en (hoog)begaafdheidscoördinator Marjolein Hogendoorn houden zicht op de algehele begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op onze school.