Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.

Een oude school

Hoe lang de Heijbergschool al bestaat is niet geheel duidelijk. In de statuten van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Hillegersberg/Terbregge staat 1886 als het jaar van oprichting. Maar ook het jaartal 1898 wordt genoemd. In het boekje 100 jaar Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs Hillegersberg/Terbregge staat een oorkonde afgedrukt, die in 1948 werd uitgereikt aan de leerlingen naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de school. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de school uit 1898 stamt. Aangenomen wordt dat de vereniging pas na twaalf jaar de benodigde gelden bij elkaar had om de school te laten bouwen. Bijzonder onderwijs (protestants-christelijk, katholiek of algemeen bijzonder) werd voor 1920 niet gesubsidieerd.

Bouwvergunning

In 1898 werd door de vereniging een bouwvergunning aangevraagd en verkregen voor het bouwen van een schoollokaal met woonhuis voor de bovenmeester, aan de Rechter Rottekade, aan de kant van de Rotte. In 1901 werd daar een lokaal aan toegevoegd. Het aantal leerlingen nam wellicht toe vanwege de invoering van de algemene leerplicht dat jaar. Ook in 1906
en in 1915 werden lokalen bijgebouwd.

Huis bovenmeester afgebroken

In 1919 bleek de school wederom te klein, maar er was geen plaats meer om lokalen bij te bouwen. Het huis van de bovenmeester werd afgebroken en op die plaats en vermoedelijk op een deel van het schoolplein, verrezen drie lokalen. De voorste twee lokalen staan er nog, maar nauwelijks herkenbaar: ze vormen nu een witgepleisterd woonhuis (nr. 125). Achter de klimop boven de deur gaat misschien de ingemetselde naam School met den Bijbel nog schuil.

Rechter Rottekade

Tegenover de school werd in 1921 een pand met twee lokalen gebouwd voor het Voorbereidend Lager Onderwijs, voorheen bewaarschool genoemd, later kleuterschool. In 1929 kwam daar nog een speellokaal bij. Het gehele gebouw staat er nog. Ook dit is tegenwoordig in gebruik als woonhuis (nr. 122). De school aan de Rechter Rottekade is tot 1961 in gebruik geweest. In dat jaar verhuisde de school naar een houten noodgebouw aan de Heijbergstraat. Bij die gelegenheid werd de naam van de school veranderd in Heijbergschool. De kleuterschool was nog tot 1978 aan de Rottekade gevestigd. (In januari van dat jaar zou de kleuterschool verhuizen naar de
Heijbergstraat, maar een brand in de nieuwjaarsnacht legde een deel van het gebouw in de as. Ook het archief ging toen verloren. De verhuizing werd uitgesteld tot september 1978).

Nieuwbouw

De samenstellers van herdenkingsboekje 100 jaar Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Hillegersberg/Terbregge schreven in 1986: “Plannen tot de bouw van een nieuw complex zijn er wel geweest, maar die zijn verder niet uitgewerkt.” In 1993 is wel een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwbouwplannen. Maar vlak voor de zomervakantie brandde het houten noodgebouw tot de grond toe af. De school werdvoorlopig ondergebracht in het gebouw van de net gesloten openbare school De Argo in de wijk 110 Morgen. Op 10 februari 1994 ging het in optocht naar de nieuwe school. De officiële opening vond plaats op 26 maart door Bassie en Adriaan, nadat de sleutel door een parachutist was aangedragen. Jorik Moree en Rens Romein, de oudste en de jongste leerling, mochten helpen.
In het schooljaar 2010 – 2011 hebben wij ons 125 jarig jubileum mogen vieren.