Engels
Voor groep 1 t/m 8. Klik op de foto voor meer informatie.
Ouderbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
Leerkrachtbetrokkenheid
Klik op de foto voor meer informatie.
LIST
Lezen Is TOP! Klik op de foto.
Hoogbegaafd of hoogintelligent
Wij proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Klik op de foto voor meer informatie.
Aandacht voor ICT
21st century skills. Klik op de foto voor meer informatie.
Handvaardigheid & muziek
Extra lessen door vakleerkrachten. Klik op de foto voor meer informatie.
Positive Behavior Support (PBS)
Zo benaderen wij onze leerlingen. Klik op de foto voor meer informatie.
Wetenschap en Techniek
Klik op de foto voor meer informatie.
Tussenschoolse Opvang (TSO)
Schoolplein / kunstgrasveld/ pannakooi. Klik op de foto voor meer informatie.

logo peuteropvang

Hartelijk welkom bij Peuteropvang De Speeltuin Stichting Peuteropvang De Speeltuin is gevestigd in Hillegersberg, in een lokaal naast de Heijbergschool. De peuteropvang heeft als doel om peuters tussen 2 jaar en 3 maanden en 4 jaar gelegenheid te geven om in een vertrouwde en veilige omgeving met leeftijdsgenootjes te spelen. Elke schooldag van 8.30 uur tot 11.45 uur, en op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur, bieden we professionele peuteropvang in een ruim en licht lokaal met daarnaast een eigen buitenspeelruimte. De peutergroepen bestaan uit 16 peuters die begeleid worden door twee leidsters.

Door het creëren van een huiselijke sfeer wordt het vertrouwen van de peuters gewonnen en gaan ze zich vrij voelen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied. Het kleinschalige karakter van De Speeltuin zal er toe bijdragen dat de peuters op een verantwoorde wijze ‘groot’ worden. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning. Kinderen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest maken de overstap naar de basisschool vaak makkelijker.

Peuteropvang De Speeltuin werkt samen met de Heijbergschool maar alle kinderen, ook als ze na de peuterspeelzaal naar een andere basisschool dan de Heijbergschool gaan, zijn van harte welkom om te komen spelen.

Kom gerust eens langs bij onze peutergroep (bij voorkeur tussen 09.00 uur en 10.00 uur). U kunt ons ook bereiken via e-mail op en telefonisch op 06 - 41 45 93 55.

Graag tot ziens!

Hieronder vindt u meer uitgebreide informatie over Peuteropvang De Speeltuin.

Als peuters twee jaar zijn, krijgen ze behoefte om met leeftijdsgenootjes te spelen. Spelen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam voor de peuters. Spelenderwijs maken ze vriendjes, leren ze spelen met verschillende soorten speelgoed en verschillende activiteiten te ondernemen. De peuters leren samen zingen, dansen, knutselen, kringgesprekken voeren en lekker spelen, maar ook delen met anderen en even niet bij papa of mama thuis zijn. Op deze wijze worden de peuters bekend gemaakt met het samenzijn in een groep en dat is een goede voorbereiding op de basisschool.
Ook voor kinderen die al naar de kinderopvang gaan, is de peuteropvang een leuke toegevoegde waarde. Het programma is specifiek op hun leeftijdscategorie gericht en wat ‘schoolser’. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest maken de overstap naar de basisschool dan ook vaak makkelijker.

Onze peuteropvang hanteert het programma Puk & Ko van Zwijsen en stemt haar planning en activiteiten hierop af. Tevens wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s van de Heijbergschool. Kenmerk van het programma is de actieve betrokkenheid van kinderen en het op speelse wijze ontdekkend leren, een rijk taalaanbod, uitdagende activiteiten en veel interactie. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u ons pedagogisch beleid opvragen via .

Puk & Ko geeft invulling aan een aantal lesactiviteiten tijdens de ochtend. De activiteiten hebben te maken met een centraal thema. Elke ochtend wordt een kleine en grote groepsactiviteit georganiseerd waarbij de pop Puk een belangrijke rol heeft. Deze “lessen” leggen de nadruk op de taalontwikkeling van de peuters. Dit is in de leeftijd van de peuters een hele belangrijke fase om veel te stimuleren.

De overige activiteiten van de ochtend staan in het teken van motoriek en andere ontwikkelingen die vooral met spel en bewegen worden geoptimaliseerd.

Als u uw kind komt brengen, dan kunt u nog even blijven om met uw peuter te puzzelen of een boekje te lezen. Als uiterlijk 9.00 uur alle ouders weg zijn, neemt de juf het programma van de dag met de peuters door aan de hand van activiteitenkaarten. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen of liever iets anders gaan doen. Alles mag, niets moet. We vinden het belangrijk dat de peuters zich veilig en vertrouwd voelen en dringen dan ook zo min mogelijk aan. De kinderen worden begeleid door vaste leidsters en in principe één vaste “hulpmoeder”. Zo zien de peuters elke keer dat ze bij ons komen dezelfde gezichten en raken ze snel vertrouwd.

Halverwege de ochtend eten en drinken de peuters samen aan tafel. Wij geven de peuters allemaal een beker water te drinken. Wilt u uw peuter schoongemaakt fruit in een bakje, voorzien van naam, meegeven?

Minstens één keer per ochtend vragen we de peuters of ze naar de wc moeten. Daar besteden we de nodige aandacht aan. Wanneer uw kind nog een luier draagt, wilt u dan een extra luier meegeven?

Als het weer het toelaat (en dan zijn we niet bang voor een paar spetters) gaan we in de loop van de ochtend altijd buiten spelen. Daar kunnen we gebruik maken van fietsjes, driewielers, steppen en karretjes en natuurlijk van de zandbak met bijbehorende emmers en schepjes.

De veiligheid van uw peuter staat bij Peuteropvang De Speeltuin voorop. De peuteropvang wordt dan ook ieder jaar gecontroleerd door de GGD. Klik hier voor het meest recente GGD inspectierapport. Al het speelgoed en het speellokaal moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. De leidsters zijn gediplomeerd en beschikken over een geldig EHBO-diploma. Er is een ontruimingsplan voor het geval er brand uitbreekt en dit wordt in samenwerking met de Heijbergschool jaarlijks geactualiseerd en geoefend.

De Speeltuin hanteert het vier ogen principe, wat betekent dat er altijd een volwassene kan meekijken en/of luisteren met de beroepskracht.

De verjaardag van uw peuter wordt uitgebreid gevierd in de groep. En natuurlijk mag uw kind trakteren, het liefst zo gezond mogelijk. Wilt u van tevoren aan de leidsters doorgeven wanneer u de verjaardag wilt vieren? Als u wilt, kunt u halverwege de ochtend komen meegenieten van het verjaardagsfeestje van uw peuter.

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, wilt u dan even bellen? Als uw peuter zich op de opvang niet lekker voelt, wordt u gebeld en vragen wij u uw kind te komen halen. Wij vragen u ook een mobiel- en/of reserve telefoonnummer bij de leidster achter te laten, voor het geval u thuis niet bereikbaar bent.

Op het moment dat uw kind bij Peuteropvang De Speeltuin komt, moeten de vaccinaties in orde zijn volgens de richtlijnen van de GGD.
Op iedere school komen wel eens luizen voor binnen een groep. Zo snel mogelijk na een vakantie worden de peuters daarom door ‘luizenmoeders’ gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer op de opvang luizen zijn geconstateerd bij een kind, wordt de ouder gewaarschuwd. In dat geval willen wij dat u uw peuter ophaalt om de haren te behandelen en ´besmetting´ van andere kinderen, voor zover mogelijk, te voorkomen. De leidster zal in het lokaal een mededeling ophangen dat er luizen in de groep zijn aangetroffen. De informatie gaat vergezeld met het verzoek aan de ouders een luizencape of tas mee te nemen om de jas van hun kind in te doen. Met een goede aanpak kunnen de luizen zo snel mogelijk bestreden worden! Wilt u ook meehelpen met de luizencontrole laat het dan even weten aan en van onze leidsters.

De peuteropvang is open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. Om 8.30 uur gaat de deur van “De Speeltuin” open en kunt u uw kind brengen. Wij verzoeken u om uiterlijk 9.00 uur ‘”De Speeltuin” weer te verlaten. Vanaf 11.45 uur (op woensdag vanaf 12.15 uur) valt uw kind weer onder uw verantwoording, het is dan ook van belang dat u uw peuter op tijd afhaalt. Wordt uw peuter door iemand anders opgehaald, wilt u dat dan doorgeven aan de leidster? Wij vragen u, in verband met de drukte en de veiligheid rondom de school, uw auto nooit op de stoep maar in de parkeervakken of op het parkeerterrein naast de school te parkeren. In de schoolvakanties (conform het rooster van de Heijbergschool) is de peuteropvang gesloten.

Peuteropvang "De Speeltuin" staat open voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Er kunnen in totaal 16 kinderen per ochtend bij ons komen spelen. De peuters kunnen één of twee ochtenden in de week naar onze peuteropvang komen. In principe adviseren we kinderen vanaf ongeveer 3,5 jaar drie ochtenden te laten spelen als voorbereiding op de basisschool. Als de wachtlijst het toelaat, mag het ook eerder.

U kunt uw kind opgeven vanaf het moment dat het 1 jaar is door het  inschrijfformulier in te vullen en daarbij aan te geven op welke dagen u uw peuter naar de opvang wilt brengen. Wij plaatsen uw zoon of dochter dan op de wachtlijst.

De plaatsing in de groep gebeurt in principe als uw peuter tussen 2 jaar 3 maanden en 2,5 jaar is, maar dit is afhankelijk van de lengte van de wachtlijst. Vanaf het moment van plaatsing bent u de ouderbijdrage (zie verderop) aan ons verschuldigd.

Zodra er een plek beschikbaar is neemt de verantwoordelijke voor de planning contact met u op. Indien u deze plaatsing wenst, ontvangt u een welkomstbrief met een machtigingsformulier voor de inning van de ouderbijdrage. Met de ondertekening van het machtigingsformulier wordt de plaatsing definitief.

Op de eerste plaatsingsochtend kan uiteraard met de leidster overlegd worden hoe uw peuter het best kan wennen, want het is voor ouders én peuter vaak een nieuwe ervaring.
Uw peuter kan gewoon de hele ochtend meespelen waarbij u gebeld wordt in geval van bijzonderheden, maar u kunt ook bijvoorbeeld de eerste ochtend wat langer blijven of uw peuter iets eerder ophalen.

Download hier uw inschrijfformulier:

Peuters die een speciale (medische) verzorging nodig hebben, die afwijkt van de normale verzorging in de reguliere opvang, kunnen niet geplaatst worden. Wij kunnen de zorg die deze kinderen nodig hebben, helaas niet bieden. Mocht tijdens de opvang van uw peuter duidelijk worden dat hij of zij aangepaste (medische) verzorging nodig heeft, die niet te realiseren is binnen de reguliere opvang, dan wordt in overleg met de ouders de plaatsing beëindigd.

In de statuten van onze stichting is geregeld dat het bestuur een oudercommissie instelt. Via de oudercommissie hebben de ouders/verzorgers van de kinderen die Peuteropvang De Speeltuin bezoeken, inspraak in het reilen en zeilen van de peuteropvang. De huidige leden van de oudercommissie zijn bekend bij de leidsters. Indien u vragen heeft, kunt u contact met hen opnemen. Uiteraard kunt u ook een van de leidsters of bestuursleden aanspreken.

Indien u klachten heeft met betrekking tot de peuteropvang, dan horen wij dat graag en zullen wij in overleg met u proberen een oplossing te vinden. Hiervoor kunt u dit klachtenformulier invullen, waar op de tweede pagina ons klachtenreglement staat beschreven.